Contact

Agenda : - Algemene Ledenvergadering

Categorie: Ledenvergadering
Data:
23-02-2023
20:00 - 22:30
Locatie: Fort Giessen, Giessensesteeg 2, 4283 HP Giessen


UITNODIGING

Ledenvergadering 2023
Fort Giessen,  donderdag 23 februari aanvang 20.00 u.

Het bestuur van Altenatuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergade­ring, waarvoor de AGENDA als volgt is:
1.         Opening.
2.         Notulen ledenvergadering van 12 april 2022
             (Zie Altenatuurtje nr 120, november 2022, pag. 23 - 29)

3.         Jaarverslag secretaris.
4.         Financieel jaaroverzicht 2022/­begroting 2023 door de pen­ning­mees­ter.
             Stukken liggen vanaf 19.40 uur ter inzage op de bes­tuurs­ta­fel.

5.         Verslag kascontrolecommissie.
6.         Bestuursverkiezing.
             Aftredend en herkiesbaar:  Wouter v. Rijsbergen en Jaap van Diggelen.
             Aftredend en niet herkiesbaar; Jan Willem den Besten.

7.         Rondvraag.
8.         Pauze
9.         Na de pauze: korte presentatie over Voedselbossen door Wijnand Veth.
10.      Sluiting