Contact
Platbuik

9. Pompveld

Natuurgebieden, forten en ecologische verbindingszones in Altena
Ligging:
Komgrondenreservaat gelegen tussen Babylonienbroek en Andel in het centrum van het Land van Heusden en Altena.

Eigenaar/oppervlakte:
Stichting Het Noordbrabants Landschap, 220 ha.

Openstelling:
Jaarlijks in mei een open dag. Buitenom loopt een aangegeven wandel- en fietsroute. Verder is het gebied niet toegankelijk.

Karakteristiek:
Reservaat van natte weilanden, grienden en populierenbossen. In het centrum van het gebied ligt een authentieke eendenkooi. Na recent uitgevoerde natuurontwikkelingsmaatregelen is ook rietmoeras en schraalland aanwezig.


De Muskusboktor; een van Nederlandse grootste keversoorten

Flora:
De meest bijzondere flora van het gebied is te vinden in en langs de sloten waar Krabbenscheer, Waterviolier, Grote boterbloem, Dotterbloem en zwanenbloem groeien. In de grienden vallen Groot springzaad, Look-zonder-look en Bosandoorn op. De graslanden zijn vrij soortenrijk met onder andere Echte koekoeksbloem en Pinksterbloem.


Karakteristieke knotwilgenrij

Fauna:
Kenmerkende vogelsoorten voor het gebied zijn Wielewaal, Havik, Blauwborst en Rietgors. Steeds vaker worden ook foeragerende Purperreigers en Grote zilverreigers waargenomen. De sloten herbergen een karakteristieke poldervisgemeenschap met Grote en Kleine modderkruiper, Bittervoorn, Kroeskarper en Vetje. Ook de Heikikker voelt zich bijzonder goed thuis in deze moerassige omgeving. Het Oranjetipje, in onze regio een schaars voorkomende soort, vliegt in het voorjaar talrijk langs de grienden, vergezeld door Bont zandoogje, Landkaartje, Dagpauwoog en Kleine vos. Bijzondere boktorsoorten zoals de Weverbok en de Muskusbok kunnen zich ontwikkelen in het ruimschoots aanwezige dode hout van de oude wilgenstobben. In het gebied huist een flinke populatie Reeen.


Kwelsloot met bloeiende Waterviolier

Terug naar Natuurgebieden.