Contact

Weidevogelbescherming

Weidevogelgroep Altena

De Weidevogelgroep Altena werd in 1998 in te leven geroepen omdat duidelijk werd dat de stand van de weidevogels wegens de intensieve landsbouwmethodes in snel tempo achteruit ging.
De groep vrijwilligers is inmiddels uitgegroeid van zes naar ruim 75 enthousiaste mensen die actief zijn met weidevogelbescherming in de uitgestrekte polders van het Land van Altena. Ieder voorjaar struinen deze dames en heren tussen half maart en eind juni een aantal keren per week de akkers af op zoek naar legsels van kievit en scholekster. Daarnaast speuren ze de weilanden af op zoek naar nesten van grutto's, wulpen en tureluurs.
Het zoekgebied beslaat ongeveer 600 hectare.Goede samenwerking
De groep werkt samen met ongeveer 140 agrariërs en loonwerkers. Daarnaast ondervindt de groep ondersteuning van Het Brabants Landschap. In samenwerking met de regionale gebiedscoördinator zijn er in de loop der jaren een aantal succesvolle projecten tot stand gekomen. Richtte de aandacht zich aanvankelijk op het vinden en beschermen van nesten,  later werd duidelijk hoe belangrijk het is zich toe te spitsen op de overlevingskans van kuikens om de soort in stand te houden.


Boeren kunnen bij voorbeeld een regeling 'Kansen voor de Kievit' met de Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch (ANV) afsluiten. Daarbij bewerkt de boer zijn perceel pas op 15 mei om na het inzaaien een braakstrook te laten staan waar de opgroeiende kuikens voedsel en een schuilmogelijkheid vinden.

In 2011 zijn in samenwerking met de Provincie en de locale ANV contracten afgesloten voor het zogenaamde 'collectieve weidevogelbeheer'. Grutto, wulp en tureluur kunnen hier in alle rust hun legsels uitbroeden omdat de agrariërs de weilanden in mozaïek beheer maaien waarbij het gras niet vóór 15 juni gemaaid mag worden.
 

 
Ook zijn er bloemrijke gras- en kruidenranden aangelegd om akkervogels meer broedgelegenheid en schuilmogelijkheid te bieden. Veldleeuweriken, graspiepers en gele kwikstaarten worden steeds vaker gezien. Een zeer belangrijke maatregel is de aanleg van zogenaamde PlasDrasweilanden, die op weidevogels een grote aantrekkingskracht hebben.
 


Binnen de Weidevogelgroep is weinig verloop. De zeven loopgroepen werken al jarenlang plezierig met elkaar samen. In 2011 werd een vijfkoppige werkgroep in het leven geroepen die regelmatig bij elkaar komt om plannen te maken en taken te verdelen. Het seizoen begint in februari met een startavond op Fort Giessen waar de nieuwste ontwikkelingen bekend gemaakt worden. Tijdens de slotavond in september worden traditioneel de cijfers van het aantal gevonden legsels bekend gemaakt. Ieder jaar weer gaan de vrijwilligers met een gerust gevoel naar huis omdat het aantal gevonden legsels weer is toegenomen.

   

Nieuwe vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. In samenwerking met het Brabants Landschap worden er voor hen speciale cursussen georganiseerd op Fort Giessen. Tijdens de cursus komen weidevogels, hun levenswijze, het landbouwbedrijf en de werkzaamheden van de boer aan bod.
In de maand februari verzorgt de werkgroep speciale gastlessen op basisscholen voor kinderen van de groepen zes, zeven en acht jaar in het Land van Altena. 

Resultaten
Hieronder treft u een overzicht van de resultaten van de weidevogelbescherming tot nu toe.De jaarverslagen staan in het archief Terugblikken.

Voor meer informatie kan men contact opnemen door een mail te sturen naar: altenatuur@gmail.com.