Contact

Altenatuur spreekt in bij Raad Gemeente Altena

25-02-2020
In 2015 is er in Parijs een klimaatakkoord opgesteld door 195 landen. In dat akkoord is door de landen o.a. afgesproken om zich zodanig in te spannen dat de temperatuurstijging op aarde beperkt blijft tot 1,5 graad Celsius. Om dat te bereiken is het erg belangrijk om de verbranding van natuurlijke delfstoffen, zoals kolen en gas, sterk te gaan afremmen. Als dat lukt wordt er ook minder CO2 (broeikasgas) uitgestoten! Broeikasgassen houden de warmte in de dampkring vast en daardoor warmt het klimaat langzaam op. Zodra 55 landen het akkoord hebben ondertekend gaat het in 2020 in werking!
Klimaatakkoord Parijs en de gevolgen

Nederland is een van de landen die het akkoord hebben geratificeerd. Het heeft vastgelegd dat de CO2-uitstoot in 2030 tot 50% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990 en in 2050 zelfs tot 95%! Voorwaar een grote uitdaging!


 
Om deze doelen te bereiken heeft het rijk ons land in 30 regio's verdeeld. West-Brabant is er één van. Afgesproken is dat elke regio iedere 2 jaar een RES (Regionale Energietransitie Strategie) vastlegt. Zo is er nu een Contourennotitie RES West-Brabant. De gezamenlijke overheden in onze regio geven in deze notitie de hoofdlijnen en keuzes aan die we in de definitieve RES gaan maken. Van alle gemeenten binnen zo'n regio wordt verwacht dat ze aan deze RES hun bijdrage leveren. Er moet dus gemeentelijk beleid worden gemaakt. Gemeente Altena heeft daarom vooraf de inwoners middels klimaattafels de kans gegeven om zich uit te spreken en met ideeën te komen. Daar is goed gebruik van gemaakt. Ook is de kans geboden om in te spreken bij de gemeenteraad. Altenatuur heeft daar gebruik van gemaakt. De tekst is hierna te lezen en een overzicht laat zien wat voor ons eiland aan energie nodig is en hoe dat met schone energie zelf opgewekt kan worden. 
 
Voor 1 juni 2020 moet de eerste concept RES klaarliggen. Daarna worden de concepten van alle regio's doorgerekend of ze voldoen. 

Hierna de tekst en een overzicht van de energiebehoefte in Altena in 2030.