Contact

2011

agenda

ledenvergadering Donderdag 17 februari 2011  
Plaats: Fort Giessen, aanvang 20.00 uur

Het bestuur van Altenatuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, waarvoor de AGENDA als volgt is:

 1. Opening. 
 2. Notulen van de ledenvergadering van 18 februari 2010. (Afgedrukt in Altenatuurtje nr.84, mei 2010) 
 3. Jaarverslag secretaris. 
 4. Financieel jaaroverzicht 2010 / begroting 2011 door de penningmeester. De stukken liggen vanaf 19.40 uur ter inzage op de bestuurstafel. 
 5. Verslag kascontrolecommissie. 
 6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: mevr. P. Stierman en de heren H. van Krieken, H. Kraay en J. van Diggelen. Het bestuur draagt de heer R. Brouwer voor als nieuw bestuurslid in de vacature ontstaan door het vertrek van de heer E.J. van Haaften. 
 7. Rondvraag. 
 8. Pauze. 
 9. Insecten in het Land van Heusden en Altena door Ernst-Jan van Haaften. Presentatie over sprinkhanen, (nacht)vlinders en libellen in onze streek in de vorm van een quiz. 
 10. Sluiting Daarna gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 
 11.  

Notulen ledenvergadering Altenatuur 17 februari 2011
Aanvang 20.00 uur Fort Giessen

Aanwezig zijn 20 leden.
Afwezig met kennisgeving: 1 lid
 
1 Opening
De voorzitter Jaap van Diggelen opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Dit jaar gaat de voorzitter in zijn openingswoord in op het geldtekort voor Natuur en Milieu. Ook het draagvlak voor dit maatschappelijke item is danig aan het verminderen. Zie het dalende aantal leden voor het WNF en Natuurmonumenten. Van de Grondele van het WNF overdrijft toch wel een beetje als hij zegt dat Nederland ingedeeld moet worden in drie natuurzones: Duinen, Delta en Bos en dat er geen plaats meer is voor Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De voorzitter noemt het draagvlak bij ons stabiel, maar constateert toch een daling: 376 à 373, 12 erbij en 15 eraf. Hij zegt met de woorden van de ouderling: "als het in de stad regent dan druppelt het in het dorp".
Na deze algemene beschouwing overziet hij weer de concrete verenigingsvraagstukken:
Overdracht van de Struikwaard van Rivierenland naar Brabants Landschap, de notariële afronding moet nog plaats vinden. De door het Waterschap beloofde beheergelden zijn overgemaakt.
Dan roert hij de procedures aan die gespeeld hebben rond de herinrichting en bestemmingswijziging van de Cloppenwaard. Ten behoeve van de watercompensatie voor het aanleggen van een nieuwe kade in de haven van Werkendam moet zo'n 50.000 m3 grond afgegraven worden. Om de hoogtelijnen op de juiste plaats te krijgen is behoorlijk wat overleg nodig geweest. Het gebied wordt nu als volwaardige natuur opgenomen in het beheerschema van Brabants landschap.
Collectief weidevogelbeheer begint nu realiteit te worden. De contracten zien er goed uit. Boeren krijgen een 6-jarig contract aangeboden waarbij ook voor de monitoring in het veld de onkostenvergoedingen in een positief daglicht komen te staan.
Voor Biodiversiteit hebben de drie gemeenten nu 3 speerpunten geformuleerd. De ambassadeurssoorten van de drie gemeenten passeren nog eens de revue. Zij hebben een mooie folder samengesteld waarbij burgers tegen een sterk gereduceerd tarief hun woning of hun tuin kunnen verrijken met spullen die de biodiversiteit sterk dienen. Het beschikbaar stellen van de spullen vindt op 19 maart plaats op de gemeentewerven van de drie gemeenten. Ook leden van onze vereniging zullen helpen bij het uitdelen van de perenbomen, vleermuizenkasten, zwaluwnesten en alle bijgeleverde planten. De voorzitter beklemtoont nog eens dat het een waardevolle, laagdrempelige actie is van de gemeenten waarbij men een pakket van € 35,00 tegen een tarief van € 10,00 aan kan schaffen.
Dan loopt de voorzitter glunderend naar een wit document dat terzijde lag: "Dagvlinders en Libellen in het Land van Heusden en Altena". 

Jaap dankt de samensteller van dit rapport, Ernst-Jan van Haaften, voor zijn inzet om de 7000 meldingen van zo'n 35 waarnemers zodanig te ordenen, dat er een leesbaar document is ontstaan. Het kan als een soort nulmeting voor de doelsoorten gelden. Jaap brengt onze waardering voor zijn aandeel in dit werk tot uiting door Ernst-Jan een standaardwerk over biodiversiteit te overhandigen. Ernst-Jan laat blijken dat hij blij verrast is door deze geste.
  
Agendapunt 2: Notulen van de vorige ledenvergadering, zoals deze gepubliceerd zijn in Altenatuurtje 84. De notulen worden vastgesteld en de secretaris wordt voor de samenstelling bedankt.

Agendapunt 3. Jaarverslag. De secretaris vertoont aan de hand van een power point presentatie het jaarverslag. Dit jaar worden de activiteiten toegelicht vanuit de notulen van de bestuursvergaderingen en wel specifiek de onderdelen naar aanleiding van de notulen en de ingekomen stukken:
1. Een selectie van post van andere verenigingen: De Domphoorn van Natuur- en Vogelwacht Vijfherenlanden, De Madense Natuurvrienden en Terra cotta van de archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena
2. Uitnodiging voor overleg met Woningbouwvereniging Woonlinie en gemeente Woudrichem over Almkerk west. Onderwerpen: Inpassing bebouwing in Ecologische Verbindingszone De Alm, de isolatiewaarde van de nieuw te bouwen huizen, zorgen om geluidsoverlast en het te bouwen geluidsscherm langs N322. Ook wordt gesproken over de nieuw aan te leggen vistrap nabij de nieuwbouw van de Rabobank.
3. Uitnodiging voor gesprek met Biesheuvel over het voornemen om een autorally te houden in de streek. Uitkomst discussie: Principieel tegen dit soort evenementen, maar we zullen geen bezwarenprocedure starten. Argument: de rally wordt in het najaar gehouden en niet in het broedseizoen en wij zijn niet alleen op aarde. Uiteindelijk moeten gemeenten maar een standpunt innemen.
4. Countdown 2010. Twee scholen hebben expliciet aan de voorzitter gevraagd of hij een les hierover wil komen geven. Hij doet dat.
- Boer zoekt buur. Uitnodiging van BMF. Duinboeren rond Loonse en Drunense Duinen hebben zich verenigd om producten bij buren aan de man te brengen. Ook wordt er een lezing verzorgd om elektriciteit met PV-panelen op de boerderij op te wekken en deze aan de buren te verkopen.
5.  Stichting de Vleet nodigt ons uit om op 23 maart 2011 op fort Altena mee te doen met de discussie rond maatschappelijke stage. Er`wordt positief op gereageerd.
6. Bericht over het definitieve Peilbesluit van het Waterschap. De Alm nadert het natuurlijke systeem: winter hoger dan in de zomer.
7. Website van Altenatuur wordt beheerd door Perry de Ronde
8. Als er adreswijzigingen binnenkomen worden deze meestal bij de ingekomen stukken behandeld. Soms wordt er een korte mededeling bijgevoegd: "Het Altenatuurtje vind ik goed verzorgd en leuk". Dat zijn van die kleine opstekers.
9. Beheer natuurgebieden. De beheercommissie dreigt slachtoffer te worden van wijzigingen in het subsidiestelsel. Knotgrienden die kleiner zijn dan 0,5 ha, waar wij er twee van hebben, dreigen buiten het subsidiestelsel te vallen. Met heel veel andere natuurverenigingen, en ander natuurbehartigers is daartegen geprotesteerd bij de provincie. En met succes. Onze beide griendjes zijn in het subsidieprogramma opgenomen. De definitieve toekenning laat op zich wachten. Dit in verband met Europese regelgeving.
10. Solabioranden. Ter versterking van de natuurkwaliteit in agrarische gebieden worden akkerranden ingezaaid met fauna vriendelijke platensoorten. Om de resultaten in ogenschouw te nemen hebben we een uitnodiging gekregen voor een wandeling in de Biesbosch. We zijn met enkele bestuursleden er heen geweest.
11. Forteducatie. De Wijde Biesbosch, het regionale samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie en een aantal organisaties, waaronder Altenatuur, dat het Gebiedsplan uitvoert heeft het IVN-Brabant opdracht gegeven om voor scholen in het gebied een excursieprogramma te ontwikkelen. Forteducatie komt ook in dat programma voor, met lessen op het fort, over Archeologie, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Griend. Vier scholen, met zo'n 400 leerlingen hebben tot nu toe dit jaar ons programma gevolgd.
12. Steurgat. Het bestuur wordt uitgenodigd deel te nemen aan de klankbordgroep voor verzwaring van de dijk.
13. Kringloopcentrum. Voorbereiding koopcontract pand Kerkstraat 3, in 2011 effectueren.
14. De Struikwaard. De beheersovereenkomst van onze vereniging met het Waterschap loopt ten einde. Het contract uit 1996 dat wij hadden is al 2 jaar verlopen. De discussie over verlenging heeft geresulteerd in een jaarlijkse beheersvergoeding van € 1500,--. Het Waterschap rekent het niet tot haar taak om natuurgebieden te beheren en Brabants Landschap wordt daarom verzocht om het in hun takenpakket op te nemen. De onderhandelingen hierover zijn door de nieuwe regering geblokkeerd. Brabants Landschap mag geen nieuwe gronden, waarvoor beheervergoeding nodig is, aan hun areaal toevoegen. Hoe het nu verder moet is nu weer onderwerp van discussie. Het waterschap blijft voorlopig (financieel) probleemeigenaar.
15. Ben Koks op bezoek. Natuurbescherming vraagt inzicht, kennis, daadkracht. Specialisten nemen op bepaalde terreinen het voortouw. Op het gebied van de Grauwe kiekendief is Ben Koks een grootheid. Fascinerend heb ik het contact met deze natuurbeschermer ervaren. Veel indruk heeft het verhaal over de zenders, die de herkenning in Afrika mogelijk maakten, op mij gemaakt. Hoe dieren hun route kiezen en besluiten nemen om een zandstorm wel of niet riskeren. Het is fascinerend.
16. Aanschaf uitrijwagen. Samen met Brabants Landschap hebben we een uitrijwagen aangeschaft. Deze wagen is van belang om het griendhout uit de stobbengrienden te verzamelen om er in het kader van duurzame energie biobrandstof van te maken.
17. Initiatieven om ook andere vormen van duurzame energie toegepast te krijgen worden gestart: PV-panelen plaatsen, zoals in het project Boer zoekt Buur, worden opgestart. In dit kader worden er gesprekken gevoerd met gemeenten en wooncorporaties. Verder wordt er ook gewerkt aan biomassa vergisting. Enkele partijen zijn geïnteresseerd om het gesprek aan te gaan.
18. Er heeft een lid geklaagd dat onze vereniging niet officieel de ANBI-status verworven heeft. ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling. Als we deze status hebben mogen donaties als gift van de belastingaangifte afgetrokken worden.
*Inmiddels hebben we van de belastingdienst de mededeling ontvangen dat we een voorlopige toezegging hebben. Het voorlopige zal verdwijnen als we in onze statuten de volgende wijziging doorvoeren in artikel 19 die over de ontbinding van de vereniging gaan.
Lid 3 van artikel 19 luidt: - Het batig saldo na vereffening zal worden aangeboden aan de Stichting "Het Noord-Brabants Landschap".
-Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
Volgens de belastingambtenaar moet het tweede deel van dit lid 3 luiden: - Bij besluit tot ontbinding kan echter ook een andere soortgelijke bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
Het kan niet zo zijn aldus de ambtenaar dat het batig saldo naar een op winst gebaseerde instelling kan gaan of naar de gevers terug kan vloeien. De notariële voorbereiding wordt in gang gezet.
* Bij het opschrijven in dit notulenverslag toegevoegd
19. We hebben een flinke gift gehad van het Uiterwaardenpark. Dit vanwege beëindiging van de activiteiten.
20.Uitnodiging opening Liniepad. Dit pad verbindt straks Fort Altena met de vesting Woudrichem via het te stichten landgoed Kraaienveld.
21 Voorbereiding SWEV (Samenwerkingsverband van West-Brabantse Vogelwerkgroepen) op 19 februari 2011 in fort Giessen.
 
Agendapunt 4. De penningmeester Henk Kraai licht verschillende posten van de jaarrekening toe. Hans Stierman en Rob Mulder hebben de financiële administratie gecontroleerd en in orde bevonden. Ook de posten voor Forteducatie die apart aangeleverd zijn door John Kollen zijn de revue gepasseerd. De voorzitter verleent de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid. Ook de begroting voor dit clubjaar kan de instemming van de vergadering wegdragen. Naast Rob Mulder zal Ernst-Jan volgend jaar de financiële controle op zich nemen.

Agendapunt 5. Bestuursverkiezing.  Pia Stierman, Henk Kraaij, Herman van Krieken en Jaap van Diggelen, zijn aftredend en herkiesbaar. Daar er geen bezwaren tegen de herbenoeming worden geuit, worden zij bij acclamatie benoemd. Ron Brouwer, hij heeft al een aantal bestuursvergaderingen bijgewoond, wordt door de voorzitter voorgedragen om in de vacature die al een paar jaar bestaat, te voorzien. Bij acclamatie wordt ook Ron benoemd.
 
Agendapunt 6. Rondvraag. Rob Mulder meldt dat hij bij een lezing van Kees van Maastricht over de Nieuwe Hollandse Waterlinie geweest is. Daar werd verteld dat er veel geld besteed gaat worden, in het kader van het pact van Loevestein, aan het opknappen van de forten. Is er iets bekend over fort Giessen? De luiken zouden best een beurt kunnen krijgen. Daarnaast zou het wellicht aardig zijn om in het kader van voorlichting één of twee kanonnen te verwerven, het fort is immers een militair object. De voorzitter weet niets van gelden die beschikbaar zouden kunnen komen voor genoemde verbeteringen.
Hans Stierman vraagt of de verzekeringen van de vrijwilligers goed geregeld is. Jaap meldt nog maar eens dat hij zijn bril verloren is in de shredder, maar dat die niet vergoed kon worden. Maar vrijwilligers zijn voor ongelukken in een groot contract bij Brabants Landschap ondergebracht. Maar we zullen dat nog een keer navragen.
 
Pauze.
Na de pauze verzorgt Ernst-Jan een quiz met het accent op Ongewervelden. Zo'n quiz roept een onderlinge strijd op die veel genoegens uitstraalt. Die uitstraling komt bij de hoogste scoorders wel erg fanatiek tot uiting. En als je dan tot de onderste categorie behoort, moet je maar stil zitten, want anders word je wel erg pijnlijk geschoren.
Tijdens het invullen van het antwoordlijstje was er nauwelijks tijd voor een hapje en een drankje. Tijdens de discussie over de resultaten des te meer.
 
Men vond dat om elf uur het licht uitgedaan kon worden.
 
De secretaris.
Johan Koekkoek