Contact

2012

Stabilisatie weidevogels Land van Heusden en Altena 2012

Dat het beschermen van vogels zin heeft blijkt wel uit het feit dat de weidevogelstand in het Land van Heusden en Altena stabiliseert. De resultaten zijn bekend, in het schema hieronder is te zien dat het aantal gevonden nesten zelfs weer iets is toegenomen.

ResultatenEven leek het voorjaar op het zonnige en droge klimaat van vorig jaar, maar dat was maar van korte duur. Half april sloeg het weer om en het werd een koude, natte boel. De weidevogels hadden er last van en begonnen iets later met broeden. Voordeel voor de vogels was wel dat de boeren later hun percelen begonnen te bewerken, zodat de vogels hun legsels in alle rust uit konden broeden. Waarschijnlijk hebben de jonge pullen de nattigheid en de kou overleefd, want sommige loopgroepen meldden opmerkelijk hoge aantallen jonge - en halfwassen vogels.
Bijzonder was de vondst van twee tureluurnesten midden in een polder van het Land van Heusden en Altena. Boer Jan Van Suijlekom verdiende er een pluim mee. Hij ontdekte tijdens het maaien onbekende vogels die hij op Internet opzocht. Toen hij tot de conclusie kwam dat het om tureluurs ging wist hij niet hoe snel hij de vogels bij de weidevogelbeschermers moest melden.

Opmerkelijk was de vondst van een kievitsnest met vijf eieren en veel scholeksters hadden dit jaar een nest met vier eieren. Op een perceel aan de Langen Bruggert vond een bijzondere reddingsactie plaats met het plaatsen van wel 50 verjaagstokken aan de rand van een bouwakker waarop subsidie werd gegeven voor uitgesteld bewerken nadat een grutto er was gaan broeden. Het gevolg was dat wat boeren onkruid noemen uitbundig begon te groeien, waardoor het als braakland aantrekkelijk werd voor soorten als veldleeuwerik, gele kwikstaart, kneu en graspiepers.
In de percelen van het collectief beheer hebben in het tweede jaar weer volop grutto's, wulpen en tureluurs gebroed. De maatregel die zes jaar duurt, lijkt zijn vruchten af te werpen. Daarnaast werden er ook weer opmerkelijk veel nesten in onverwachte hoek gevonden. De vogels zochten precies die percelen op waar in dit natte voorjaar onbedoeld plasdrasplasjes waren ontstaan, waar een groter voedselaanbod voor de pullen was.
Langzaam maar zeker doet ook GPS zijn intrede bij de bescherming van weidevogels. Dit voorjaar zijn twee loopgroepen aan de slag gegaan om de nesten met behulp van GPS-apparatuur te markeren. Het was even wennen, maar het blijkt inderdaad een zeer handige methode te zijn. Met een handpalmcomputer kunnen vrijwilligers de coördinaten van een nest eenvoudig invoeren en uploaden. De nesten kunnen zo tot op de meter nauwkeurig vastgelegd worden en de gegevens worden automatisch opgeslagen op het landelijke netwerk. In de toekomst kan ook de boer en loonwerker gebruik maken van het systeem, als hij de gegevens downloadt op het GPS-systeem in de cabine van de trekker. Hij weet dan exact waar de nesten zich bevinden.
Bij de Rabobank hebben we als werkgroep een aanvraag ingediend bij het fonds Coöperatief Dividend voor apparatuur voor alle loopgroepen. Op 27 november 2012 hebben de voorzitter van Altenatuur Jaap van Diggelen en coördinator weidevogelbescherming Len Bruining de Rabobanksubsidie van € 2500,- in ontvangst mogen nemen.

Collectief weidevogelbeheer
In het voorjaar van 2011 is er voor het eerste sprake van collectief weidevogelbeheer. Afgelopen winter heeft Meeuwis Millenaar als gebiedscoördinator van de ANV keukentafelgesprekken gevoerd met boeren die percelen hebben in drie kerngebieden in het Land van Heusden en Altena: rondom de Langen Bruggert en Oude Weide Steeg tussen Babyloniënbroek en Eethen, de Wijkse Waard bij Wijk en Aalburg en de Heesbeensche uiterwaard bij de Heusdense brug. De provincie Noord-Brabant keert subsidie uit aan boeren die bereid zijn hun grasland waarop grutto, wulp en tureluur broeden verlaat te maaien. Het contract zegt dat de boer in ieder geval pas ná 1 juni mag gaan maaien. De vogels krijgen op deze manier de kans in alle rust hun nest uit te broeden en de kuikens vinden in de halmen van het gras voldoende voedsel en bescherming tijdens hun eerste, kwetsbare levensfase. De subsidie is mogelijk geworden dankzij de actieve houding van ons, vrijwilligers die de weidevogels de afgelopen jaren trouw, nauwgezet gevolgd én in kaart gebracht hebben. Het wordt al met al een spannend voorjaar, waarbij we de grutto, wulp en tureluur in de drie kerngebieden uitermate goed gaan monitoren.
Naast subsidie voor weidevogels is er ook provinciale subsidie die speciaal bestemd is voor akkervogels als veldleeuwerik, gele kwikstaart, graspieper of patrijs. Met de aanleg van akkerranden in onze streek probeert men de omstandigheden voor broedende en overwinterende akkervogels te optimaliseren. Er wordt gewerkt aan een methode om de vogels in kaart te brengen, maar de jubelende zang van een veldleeuwerik is haast niet te missen.
Weidevogelbescherming doen we met z'n allen. Met z'n allen zoeken we grote landbouw-percelen af, hebben we contact met elkaar, met boeren en andere geïnteresseerden. Schroom niet om een spontaan idee bij ons te melden. Graag zelfs! Met de werkgroep hebben we er nu mankracht voor.

Er zijn een aantal leuke en interessante websites waarop je het laatste (voorjaars)nieuws kunt volgen: