Contact

2014

Agenda


Fort Giessen, 11 februari, aanvang 20.00 u.

Het bestuur van Altenatuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergade­ring, waarvoor de AGENDA als volgt is:

 1. Opening.
 2. Notulen van de ledenvergadering van 14 februari 2014 (Afgedrukt in Altenatuurtje nr.93, mei  2013)
 3. Jaarverslag secretaris.
 4. Financieel jaaroverzicht 2013/­begroting 2014 door de pen­ning­mees­ter. Stukken liggen vanaf 19.40 uur ter inzage op de bes­tuurs­ta­fel.
 5. Verslag kascontrolecommissie.
 6. Bestuursverkiezing.
 7. Aftredend en herkiesbaar: de dames Len Bruining en Jeanette Pollema en de heer Johan Koekkoek. Aftredend en niet herkiesbaar de heer H. Kraaij. Het bestuur beraadt zich over zijn opvolging.
 8. Rondvraag.
 9. Pauze
 10. Na de pauze houdt Cees van Maastrigt, voorzitter van de Archeologische vereniging, een presentatie over de ontwikkeling van het riviertje de Alm in onze streek vanaf de Romeinse tijd tot heden. Daarnaast bespreekt hij zijn recente ontdekkingen van restanten van verdedigingswerken in het landschap, zoals loopgraven en luisterputten die zijn aangelegd voor en tijdens WO I, die 100 jaar geleden begon.   
 11. Sluiting

 
Daarna gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 
 

Notulen Ledenvergadering 11-02-2014


Plaats:           Fort Giessen

Aanvang:     20.00 uur

Aanwezig:     42 leden. 

Afgemeld:     Pia en Hans Stierman, Perry en Linda de Ronde, Nel Bouman.

 


1.    Opening door de voorzitter


Dit jaar kiest de voorzitter ervoor om in zijn openingswoord accent te leggen op de PR. Er komen 2 gedachten bij hem op: de ene is dat we maar gewoon moeten doen. Voormalig bestuurslid Art Bout voerde als lijfspreuk: eenvoud is het kenmerk van het ware. Maar tegenwoordig ontkom je nauwelijks aan toch wat indruk makende PR-vormen. Denk maar aan de kleurenfolder, aan de kleuromslag van het Altenatuurtje, maar ook aan de zeer gevarieerde inhoud. En wat te denken van de zojuist aangeschafte banners. - Deze worden ontrold.- De verantwoordelijken voor deze nieuwste PR-aanwinst worden door de voorzitter genoemd: Len Bruining voor de aankoop en Jan van  Haaften voor het ontwerp. Hij bedankt beiden. 

Dan gaat de voorzitter verder over de digitalisering van de communicatie. Wat te denken van onze website met daarop in full collor de Altenatuurtjes. Opmerkelijk noemt hij het aantal hits van nummer 91. Juist dit nummer heeft een dubbel aantal bezoekers. Zou daar een woord in staan dat bij het zoeken op internet heel snel te vinden is? Bijvoorbeeld Patrijs? Ook de link naar Twitter en Facebook is te maken. Je voelt toch wel aan dat de moderne communicatie-middelen ook in onze vereniging een plekje beginnen te krijgen. Wellicht een mogelijkheid om ook jongeren bij de natuurbescherming te betrekken.  Kortom, tekenen van een bruisende vereniging, aldus de voorzitter.


2.    Notulen jaarvergadering 14 februari 2013  (Gepubliceerd in Altenatuurtje 93)

Er worden geen aanmerkingen op de tekst gemaakt. 

Naar aanleiding van: Sytze de Boer vraagt of de aankoop van natuurgebieden regulier beleid is van de vereniging? De voorzitter antwoordt dat dat alleen aan de orde is als er zich een zogenaamde passende snipper aandient. Ook de financiën moeten dan nog passend blijken. Dus het komt maar zelden voor.

Goof van Vliet meldt in dit verband dat de werkgroep Woerkummer Weelde zo'n € 750 opgehaald heeft om de wallen te 'versterken' met stinsen planten. Het is nu de bedoeling om een stinsen wandeling te organiseren. 

De notulen worden goedgekeurd.

3.    Jaarverslag secretaris

De secretaris behandelt aan de hand van een aantal dia's hoofdpunten van uitgevoerd beleid.


4.   Financieel jaaroverzicht 2013

Henk Kraaij, de penningmeester presenteert voor de 15e keer de financiële jaarstukken. Hij legt de nadruk op 15e. Immers dit zullen zijn laatste zijn. Hij heeft te kennen gegeven tussentijds te willen aftreden. Na de nodige pogingen hem hiervan af te houden, legt ook de voorzitter zich bij dit voornemen neer. 

Henk neemt de jaarrekening en de begroting voor 2014 op hoofdlijnen met ons door. Gerrit Romein vraagt naar het toch vrij hoge bedrag onder Diversen. Henk antwoordt dat hieronder ook bedragen zijn geboekt die binnen gekomen zijn als donatie. Rob Mulder vraagt naar de post Subsidies. Begroting en werkelijkheid lopen uit de pas. Henk antwoordt dat Dienst Regelingen van het ministerie het afgelopen jaar verschuivingen heeft toegepast in de jaarberekeningen. De toekenningen kunnen elk moment binnen zijn en zullen dan gelden voor dit boekjaar.Naar aanleiding van de balans vraagt Rob naar de lening aan het kringloop-centrum. Er is een lening verstrekt die met de drukkosten van het Altenatuurtje verrekend wordt. Over vier jaar is deze lening bijgewerkt.

 

5.   Verslag kascontrolecommissie

De kascontrole is uitgevoerd door Sytze de Boer en Hans Stierman. Sytze is vol lof over de goede boekhouding. Geeft het bestuur de complimenten over het gevoerde beleid met betrekking tot de financiële situatie. Over de energie-verrekening met de collega fortgebruikers: de verdeling van de kosten moet wellicht herzien worden omdat Brabants Landschap de werkschuur ook is gaan verwarmen. De voorzitter zegt toe dat dit aspect van de energiekosten helder zal gecommuniceerd worden. Verder maakt Sytze de opmerking over de geuite zorgen in de kascontrolecommissie over het subsidiebeleid van de overheid. De voorzitter is het met hem eens. Maar wij rekenen met de documenten die de subsidie tot 2016-2018 veilig stelt. 

Jaap dankt de kascontrolecommissie voor hun geleverde werk en verleent hierbij de penningmeester decharge. De nieuwe kascontrolecommissie voor volgend jaar wordt gevormd door Hans Stierman en Kees Groeneveld.

 

6.   Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Len Bruining, Jeannet Pollema en Johan Koekkoek.  Zij worden bij acclamatie herkozen. De voorzitter dankt hen voor hun bereidwilligheid om in het bestuur door te gaan. Verder hebben Margo van Beem en Goof van Vliet positief gereageerd op het verzoek van de voorzitter om als bestuurslid van Altenatuur de natuur van onze regio te willen dienen. Met applaus wordt deze benoeming onderstreept.

Dan richt de voorzitter zich tot de penningmeester. Jaap laat de data nog eens de revue passeren. Henk is 23 februari 1999 toegetreden tot het bestuur. Hij heeft al de jaren op heel ambachtelijke wijze de cijfers aan het papier toevertrouwd. Jaap verwoordt dat zo, omdat Henk voor dit vrijwilligerswerk zich wars van het digitale werkveld opstelde. Voor zijn nauwkeurige administratie zijn we als vereniging Henk zeer dankbaar. Als mens waarderen wij hem omdat hij steeds laat zien dat hij breed maatschappelijk geïnteresseerd is. Wel merkt de voorzitter op dat hij zijn Veense roots ook regelmatig laat merken. Gezellig, toch nog al eens tegendraads. Zijn grote passie is de fiets. Er zijn jaren geweest dat hij de ledencontributiekaarten met de fiets huis aan huis bezorgde. Hij weet dan ook bijna alle leden in de regio te wonen. Nog iets over dat tegendraadse: als wij op het fort vergaderen en allemaal de auto geparkeerd hebben laat Henk bijna altijd merken dat fietsen beter is voor het milieu. De voorzitter hoopt dat we wellicht in de griend, of op een of andere boekenmarkt elkaar in goede gezondheid nog lang kunnen ontmoeten. Hij biedt Henk en zijn vrouw Tineke een bos bloemen, een boekenbon en een diner bon aan. 

Henk antwoordt dat hij met plezier het werk gedaan heeft, maar dat de tijd om er een punt achter te zetten nu aangebroken is. De contacten zullen er ongetwijfeld blijven. Henk krijgt een warm applaus.

 

7.   Rondvraag

Geen belangstelling

 

8.   Pauze

...met een hapje en een drankje

 

9.   Na de pauze

Cees van Maastricht neemt ons op een gepassioneerde wijze mee langs de stroomrug van de Alm. Deze landschapsvormende rivier wordt 'getekend' van heel breed naar heel smal. Om half elf dankt de voorzitter Cees en geeft hem het bijbehorende presentje.

 

10.   Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor zijn komst en inbreng. 

 

In de kantine ronden nog vele natuurliefhebbers de ledenvergadering even af met een praatje, een hapje en een drankje.

Johan Koekkoek (secr.)