Contact

2016

Agenda


Ledenvergadering 2016  Fort Giessen, 16 februari, aanvang 20.00 u.

Het bestuur van Altenatuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, waarvoor de AGENDA als volgt is:

 1. Opening.
 2. Notulen van de ledenvergadering van 17 februari 2015 (Zie Altenatuurtje nr. 99, mei 2015)
 3. Jaarverslag secretaris.
 4. Financieel jaaroverzicht 2015/begroting 2016 door de penningmeester. Stukken liggen vanaf 19.40 uur ter inzage op de bestuurstafel.
 5. Verslag kascontrolecommissie.
 6. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Margo van Beem, Len Bruining, Jeanette Pollema, Johan Koekkoek en Goof van Vliet.
 7. Rondvraag. 
 8. Pauze
 9. Na de pauze: Rob Mulder geeft een overzicht van het werk van de Beheercommissie Natuurgebieden van Altenatuur, die inmiddels ruim 25 jaren bestaat.
 10. Sluiting
 11.  

notulen ledenvergadering 16 februari 2016

Aanwezig:  33 leden 

Afmeldingen: De heren D. Hovestadt en R. van Walree, E-J. van Haaften en J. van Haaften.


1.    Opening

Voorzitter Jaap van Diggelen opent om enkele minuten over acht de vergadering door iedereen welkom te heten.

Dan start hij zijn openingsbetoog door enkele opmerkelijke feiten even aan te stippen, zoals het Groen Geheim van Giessen met de opmerkelijke theatervoorstelling op het fort voor kinderen met de Wolf en de zeven geitjes.  Een aspect van onze activiteiten dat veel waardering is gaan oogsten.

Ook noemde de voorzitter de vele inspanningen van de weidevogelgroep. Maar hij vond ook de beheercommissie op deze avond een pluim verdiende. 
Toen liet hij een Power Point starten om, zo zei hij, zijn inleiding in tijdsduur binnen de perken te houden. 

a.    Het coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer, West-Brabant.

Bestaande uit zes Agrarische Natuurverenigingen, waaronder de ANV Land van Heusden en Altena met gebiedscoördinator Meewis Millenaar. Per jaar verschijnen er gebiedsaanvragen voor allerlei vormen van agrarisch             natuurbeheer zoals weidevogelbescherming. De rol van Altenatuur wordt hierbij gevuld met lokaliseren en beschermen van nesten. Meeuwis sluit de beheercontracten met de betreffende agrariër voor met name de financiële afwikkeling. De voorzitter toont een gedetailleerde kaart van ons gebied waarop aangegeven staat waar nesten gevonden zijn.
Hij laat enkele afbeeldingen zien van te beschermen vogels. De grutto is altijd wel de meest in het oog springende. 

b.    Nieuwe ontwikkelingen (1)

Er komt een pilot Beheermonitoring in het kader van Agrarisch Natuur Landschapsbeheer, (ANLb). Dit jaar is de start met een nulmeting.

Het doel is het monitoren van effecten van beheermaatregelen met de speerpunten: Akker- en weidevogels, Beschermde vissoorten, Dagvlinders van bermen en weilanden, waterplanten, optioneel kleine marterachtigen.

Op een gepassioneerde toon doet de voorzitter een oproep aan belangstellenden om aan dit project mee te doen. Het biedt kansen om op een zeer nuttige manier het landschap te beleven.

c.    Dan komt de (2) in beeld van de nieuwe ontwikkelingen. Project Partridge

Internationaal project (EU) voor biotoopverbetering voor vogels in het agrarisch gebied. De aanvraag voor de Patrijs in onze regio loopt. Met name het gebied tussen Almkerk en Woudrichem kent op dit moment al een     redelijke populatiedichtheid voor de Patrijs.

d.    Tot slot: 2016, Het jaar van de kievit. "Ik wil het maar gezegd hebben".

2.    Notulen 

De notulen van de ledenvergadering 2015, gepubliceerd in Altenatuurtje 99 worden goedgekeurd

3.    Jaarverslag 2015

Elk jaar kies ik een soort titel waarmee ik het jaarverslag inhoud wil geven. Andere jaren heb ik bijvoorbeeld bestuursleden als titel gekozen of natuurgebieden. Dit jaar dus min of meer mijn eigen emotie.

Het 100e nummer van het Altenatuurtje heeft best wat bij me los gemaakt. Ik heb tenslotte aan alle nummers een bijdrage geleverd. Vooral in de beginjaren kostte het veel moeite om met de toen beschikbare hulpmiddelen een uitgave te realiseren. Typen op een tweedehands typemachine met een haperende e. Dan die stencils die op een verfoeilijke manier de schrijffouten weerbarstig liet corrigeren. Vanaf het begin was het duidelijk dat ons clubblad levenskansen had. Steeds leverden schrijvers kopie aan om een nummer samen te stellen. Gelukkig waren er ook steeds vormgevers en illustratoren die de soms best wat saaie teksten in een toch uitdagend jasje staken en ik mag ook wel zeggen tot op den huidige dag steken.

Dan de forteducatie. Deelname van mij aan deze activiteit berust op een passie waarvan ik meerdere keren per jaar denk: Johan laat dat schoolmeesterschap nu maar eens varen. Toch kan ik het niet laten om met de mensen van dit team steeds weer naar nieuwe uitdagingen te zoeken. Zo kwam John Kollen met de aanvraag van een school uit Werkendam, groep 3, vroeger heette dat klas 1, om een ochtend met 60 kinderen aan water te besteden. 

Eerst gaat er dan onder de koffie een prikkelende discussie van start. Tussen aan de ene kant: Hans van Tilburg, John Kollen, Kees van Maastricht was er deze keer niet bij en aan de andere kant Goof van Vliet, Jos Schenkenveld en ik. Zo uitdagend dat ik een week later een plannetje uitgewerkt op papier presenteerde. : Rondwandeling over het Koekkoekspad, met een schepnetje en een loep. Maar ook ontmoeten we onderweg een filter om modder uit het water te filteren. En verzamelen we stengels van bijvoorbeeld riet en lissen en plukken we wat takjes van een paar bomen. Daarbij stellen we ons de vraag: Hoe komt dat water helemaal boven in de plant? Om dat te beleven zullen we de kinderen door een zeshoekig vat met treden aan de binnenkant laten klimmen. Water krabbelt zelf naar boven als het in heel kleine buisjes terecht komt. (Capillariteit, voor de volwassenen). John en Hans, die het vat gemaakt hebben, hebben eer van hun werk gehad. Het was voor die kinderen een uitdagende opdracht.

GGG. Onder deze titel (Groen Geheim Giessen) zijn onder de bezielende leiding van Goof van Vliet enkele smaakmakende activiteiten uitgevoerd. Ik noem ze nog maar eens in het kort:

18 april: Feestelijke happening op het fort met als hoogtepunt de uitvoering van Peter en de Wolf. Het door de werkgroep die bestond uit: Goof van Vliet, Len Bruining, Margo van Beem, Bert van Seters (VMB), Joop de Vries (VMB) en Johan Koekkoek .

24 oktober: Steek je licht op bij de buren. Aan voortrekkers op het gebied van duurzame energie wordt gevraagd om een kort filmpje te laten plaatsen waarom zij voor de investering in duurzame energie gedaan hebben. Deze filmpjes zijn nog steeds op de faceboekpagina van GGG terug te vinden (+Archief). Op zaterdag 24 oktober is er een lunch voor de deelnemers georganiseerd om onderling nieuwtjes uit te wisselen. Bijna alle deelnemers plus nog wat nieuwelingen hebben aan de lunch deelgenomen.

9 februari: Net voor onze jaarvergadering is er nog een bijeenkomst met  Frank Manders over "In 80 dagen elektrisch rond de aarde". Een buitengewoon begaafd spreker over een buitengewoon uitdagend onderwerp. De discussie die volgde was zeer geanimeerd.

SN-subsidie. Altenatuur verkeert in de gelukkige omstandigheden dat een viertal griendperceeltjes in de provinciale nauursubsidieregeling opgenomen zijn. Die subsidie voorziet erin dat het kappen van de griend professioneel betaald kan worden maar dat de afvoer en verwerking opgebracht moet worden door de kwaliteit van het hout of als dat niet lukt uit andere bronnen, bijvoorbeeld onze clubkas. De laatste tien jaren slagen we er steeds beter in om dat eindproduct tegen kostprijs afgezet te krijgen. Vooral de uitrijwagen, gezamenlijk eigendom van Altenatuur en Brabants Landschap, heeft daar een zeer positieve bijdrage aan geleverd. Onze (Altenatuur en B.L.) grienden kennen nu vier min of meer budgettair neutrale houtstromen:  het Gelders hout voor zinkstukken, de palen voor slootoeverbescherming en kachelhout voor de hout gestookte cv-installatie en tenslotte de houtsnippers.

Om de hout gestookte cv-installatie aan te kopen voor het Kringloopcentrum heeft de beheercommissie daar een provinciale subsidie voor verkregen onder de titel: natuur en samenleving. 

Weidevogels en zonnepanelen. Binnen de weidevogelgroep ontstaat er een subgroep die zich speciaal bezig gaat houden met het onder water zetten van belangrijke grutto percelen. Als de grutto in het voorjaar arriveert heeft hij behoefte aan goed voedsel. Dat kan hij vinden in plas dras weilanden. Nu zijn er zo'n tiental pompen die draaien op zonnestroom, samen met Brabants landschap (provinciaal geld) aangeschaft. De deelnemende boer krijgt voor zijn perceel een passende vergoeding. 

  

De Argusvlinder. In het voorjaar van 2015 belde Sjanie van Tricht ambtenaar van gemeente Aalburg, of wij interesse hadden in het beheer van enkele bermen. De pot met €€€ is leeg. Maar je weet nooit….

Uiteindelijk hebben we ja gezegd. Onder leiding van Jan Pruissen hebben we een drietal bermen, de Oude weidesteeg, De Lange Bruggert en de Mostaardweg eenmaal gemaaid en het hooi als paardenhooi verkocht. Het financiële risico werd geheel gedragen door onze beheercommissie.

Het is goed afgelopen maar we zouden het bermenbeheer toch graag in een groter kader plaatsen waar verantwoordelijke instanties en belanghebbenden toch beter tot hun recht kunnen komen. Hierover is gecommuniceerd met de Agrarische Natuurvereniging, gemeenten en waterschap.

Het uiteindelijke resultaat is dat er een soort Arguswerkgroep is ontstaan die het bermenbeheer via Provinciaal gesubsidieerde projecten kan gaan ontwikkelen. 

Het monitoren van de beheermaatregelen met hun effecten op bijvoorbeeld de Argusvlinder is dan cruciaal. Het is belangrijk dat we met elkaar oog krijgen voor de ontwikkeling van BOERENNATUUR. 

Glaskruid. Er is een actieve plantenwerkgroep ontstaan. Die regelmatig haar aandacht richt op een of twee in het oog springende gebieden van onze regio.  Het afgelopen jaar ben ik ook een paar keer mee geweest naar de Wijde Alm. Toen zij een tocht door de vesting van Woudrichem maakten, was ik verhinderd, maar was de vondst van het glaskruid een kleine 'natuurkick' voor mij. Je wordt op basis van het verleden wel eens geprikkeld om dat plantje weer eens op te zoeken. Ik kende dat plantje vanuit de opleiding voor docent biologie, maar ben het later nauwelijks meer tegen gekomen.  Als je tegenwoordig een plaatje van het plantje wilt zoeken type je de naam (op je telefoon) in en het verschijnt. Tijdens mijn opleiding was dat anders. Nu heb ik het ingetypt. Nieuwsgierig? Type het eens in. 

PV en kleine windmolens. Het bestuur heeft besloten een deel van de financiële reserves in te gaan zetten voor de ontwikkeling van een zonneveld nabij Almkerk. Het perceel van de voormalige rioolwaterzuivering, groot 0,85 ha, is nu geheel overwoekerd door bramen en wilgenopslag. 

Bij de gemeente Woudrichem is een aanvraag gedaan om de bestemming te wijzigen in zonneveld.

Op het veld kunnen zo'n 1000 panelen. De exploitatie wordt in handen gegeven van DEcAB, de regionale duurzame energie coöperatie. De stroom van deze panelen kan geleverd worden aan bewoners van de postcoderoos met als kern 4286. De kostprijs van deze stroom ligt beduidend onder de huidige stroomprijs van bijv. Essent of Greenchoice.

Daar de bestemmingsplanwijziging toch nog wel enige tijd in beslag neemt,  willen we ons ook gaan oriënteren op het plaatsen van kleine windmolens op dit terrein. Als de zon niet schijnt en er is wel wind dan hebben we wel stroom.  Een voorbeeld van zo'n windturbine is hiernaast afgebeeld op een dak.

Het is uiteraard wel de bedoeling dat ons geld rendeert. We zetten in op een hogere renteopbrengst dan het huidige banktarief. 

Een jaarverslag is een beperkte weergave van activiteiten. Ik heb me dit jaar weer eens laten leiden door wat mij sterk motiveerde.

4.    Jaarverslag van de penningmeester

Margo van Beem presenteert de jaarcijfers en licht de opvallende posten toe. 5.    Kascontrole

Deze controle is dit jaar uitgevoerd door Kees Groeneveld en Hans Wijkniet.  Kees voerde het woord en meldde dat Margo van Beem goede koffie schenkt en daarbij heerlijke koek serveert. Maar we kunnen ook melden dat haar boekhouding keurig op orde is. Slechts 1 lid heeft de contributie niet voldaan. 

Een opmerking: Zullen we niet proberen om alle leden tot automatische incasso te verleiden? Dat is niet simpel was het antwoord van Margo. Niet alle leden denken hier gelijk over.

Verder gaf de commissie aan dat de investering in de zonneweide een fiks bedrag is maar dat het van belang is dat deze plannen goed met de leden gedeeld gaat worden. 

En dan nog een opmerking over Forteducatie. De verantwoording van de uitgaven zijn correct, maar het ontbreekt toch wel aan een plan waarop deze uitgaven gebaseerd zijn. Zorg ook voor een transparante verantwoording van de financiële relatie met het kringloopcentrum. 

"Rest ons", zo zei Kees: "complimenten voor de financiële verantwoording."

De voorzitter verwoordt de decharge van de penningmeester.

Vernieuwing van de kascontrolecommissie.

Rob Mulder zal volgend jaar samen met Hans Wijkniet de kas controleren. Rob verwoordt nog eens het verlangen om van Forteducatie een goed jaarplan en een verantwoording te vragen. Rob zal dat ook nog met John Kollen van de Archeologische Vereniging bespreken.

6.    Bestuursverkiezing 

Margo van Beem, Len Bruining, Jeanette Pollema, Johan Koekkoek en Goof van Vliet worden herkozen als bestuurslid.

7.    Rondvraag

Hannie Visser-Kieboom vraagt om de excursie van het Liniepad op onze agenda te plaatsen. De voorzitter zegt toe dat we er aandacht aan zullen besteden.

Dan neemt de voorzitter het woord en richt dat tot Nel Bouman. "Nel beantwoordde een oproep in 1991 voor het vervullen van de bardienst. We leven nu in 2016. Dus 25 jaar later. Nel bedankt voor je met zorg uitgevoerde taken. Als bewijs van onze dank een bloemboeket en een bon om samen met Dirk bij een lunch aan ons te denken".

8.    Pauze

9.    Na de pauze

Rob Mulder toont ons na de pauze op een voortreffelijke wijze de werkzaamheden van onze beheercommissie.

10.    Sluiting

De voorzitter bedankt Rob voor zijn mooie presentatie. En nodigt vervolgens iedereen om nog wat te genieten van de resten van de hapjes en een drankje in onze kantine. Hij wenst iedereen wel thuis.

Johan Koekkoek (secretaris)