Contact

2017

Agenda

Ledenvergadering Dinsdag 21 februari 2017, Fort Giessen, aanvang 20.00 uur 


Het bestuur van Altenatuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergade­ring, waarvoor de AGENDAals volgt is:
 
  1. Opening door de voorzitter.
  2. Notulen van de ledenvergadering van 16 februari 2016 (Zie Altenatuurtje nr 102, mei  2016)
  3. Jaarverslag door de secretaris.
  4. 4a.       Financieel jaaroverzicht 2016/­begroting 2017 door de pen­ning­mees­ter.                     4b.       Voorstel tot contributieverhoging.
  5. Verslag kascontrolecommissie.
  6. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Jaap van Diggelen en Herman van Krieken. Aftredend en niet herkiesbaar: Pia Stierman. Het bestuur draagt Wouter van Rijsbergen voor als haar opvolger.
  7. Rondvraag.                           
  8. Pauze
  9. Na de pauze: De voorzitter presenteert het werk aan zoogdier-inventarisaties (kleine zoogdieren en vleermuizen) dat in de afgelopen twee jaren heeft plaatsgevonden.
  10. Sluiting


NOTULEN Ledenvergadering 21 februari 2017


1.    Opening door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering door met de klepper de aandacht te vragen. 

Hij steekt van wal door te melden dat er heel veel binnen de vereniging speelt. Hij meent zelfs dat dat het meer is dan ooit tevoren. Vervolgens somt hij een aantal opvallende activiteiten op. Wat te denken van de vernieuwing van de bar, waarbij vooral Margo van Beem een belangrijke rol speelt. De oude van 1982 was duidelijk aan vervanging toe.Fantastisch zoals de mensen, die taak op zich genomen hebben, de uitvoering verzorgen. Hij haalt ook nog even aan dat in 1982 uitgifte van certificaten noodzakelijk was. Later moesten deze documenten door uitloting afgelost worden. Gelukkig zijn er heel wat als  schenking in onze kas terechtgekomen. Nu ligt dat toch wat anders. Dan volgt een rijtje van werkgroepen:

Vogelwerkgroep die de uilenoorkonden uitreikte. De weidevogelwerkgroep, de zoogdierenwerkgroep, de plantenwerkgroep en dan maakt hij de overstap naar het tot stand brengen van gemeentelijke icoonprojecten, zoals het bomenfonds en de duurzame energie opgave.

Glunderend vertelt hij verder over het Altenatuurtje 104 in kleur. Na zijn glundering volgt een daverend applaus voor Jan van Haaften: de drijvende kracht achter de bestuursbeslissing om deze pregnante uitgavenpost op de begroting te verantwoorden voor u als leden.

De voorzitter sluit af met een korte schets van het patrijzenproject dat in onze streek tot stand gebracht wordt. Inmiddels heeft Jochem Sloothaak van Brabants Landschap daar een inleiding over verzorgd op het fort.

2.    Notulen van de vorige ledenvergadering

Deze staan vermeld in Altenatuurtje nummer 102. 

Henk Kraaij vraagt naar de SN-subsidies die voor de grienden gelden. Is beheer van deze grienden ongeveer budgetneutraal? Zowel de voorzitter als de secretaris gaan even op deze casus in. Beheergelden zijn bedoeld om de griend in stand te houden. Wij hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk van de oogst zo commercieel mogelijk af te zetten. We kennen nu 3 stromen: 1. Gelders hout voor zinkstukken, 2. palenhout voor beschoeiing en 3. kachelhout. De opbrengst van de drie componenten dekt de kosten van afvoer. Zagen en binden moet door subsidie gedekt worden. Als we met vrijwilligers werken dan schiet er een deel van de subsidie over voor de clubkas. Dat is in de jaarafrekening ook te zien. Henk is tevreden gesteld. Hans Akkermans merkt op dat het plezierig is als men in de griend werkt en deze kennis kan dan ook tijdens koffiedrinken gedeeld worden. De notulen worden goedgekeurd.

 

3.    Jaarverslag secretaris

De secretaris loopt aan de hand van een powerpresentatie langs alle werkgroepen. Onder het kopje bestuur wordt een foto getoond van de restauratie van het fort. Het beeld van de foto doet denken aan een Italiaans bouwwerk. Verder heeft de melding van aftreden van Pia Stierman en het vinden van een nieuwe kandidaat, Wouter van Rijsbergen, de nodige indruk gemaakt in de beleving van onze bestuursvergaderingen.

In het verhaal over de vogelwerkgroep en weidevogelbescherming passeren acties als cursussen voor al of niet beginners de revue. Ook excursies en de monitoringsverslagen worden gedeeld of worden in onze media regelmatig gedeeld, zoals dat op een moderne manier heet.

Onder het kopje beheercommissie wordt aandacht besteed aan het verwerven van de natuurstrook Ewijk. Ook de financiën die samenhangen met het beheer van natuurgebieden krijgt uitvoerig aandacht. Het patrijzenproject zoals dat in de Struikwaard tot stand gebracht wordt, wordt met een foto van Jos Schenkenveld geïllustreerd. Ook de aanpak van de EVZ Den Duyl passeert met een dia waarop een heikikkerwal staat afgebeeld.

Onder het kopje forteducatie wordt even ingegaan op een les van de Prinsentuin. Titel van de les: spoelstroom (dynamo) en gaatjesstroom (PV halfgeleider).

Stichting Kringloopcentrum vraagt aandacht omdat er verschillende projecten samen met onze vereniging uitgevoerd worden. Denk aan de houtgestookte cv waarvoor griendhout geoogst moet worden. Onze financiële relatie wordt ook even benoemd. Expliciete aandacht is er voor onze bestuurlijke relatie. In de statuten van de stichting staat dat Altenatuur twee bestuursleden afvaardigt. Het werk van de plantenwerkgroep krijgt aandacht met een foto waarop floristen uit 1937 staan afgebeeld. Zij constateren een rijke biodiversiteit in onze regio.

De zoogdieren zijn dit jaar met een cameraval 'geteld'. Twee proeftrajecten zijn uitgezet. De resultaten worden via waarneming.nl met belangstellenden gedeeld.

Duurzame voeding heeft aandacht gekregen rond het verhaal van Schouten Europe. Henk Schouten meldt het belang van vegetarische producten in de schappen van de supermarkten.

De secretaris sluit zijn verslag af met een foto van de Wijde Alm.

Het verslag in het Altenatuurtje breekt dit jaar met de traditie dat alle onderdelen van het jaarverslag nog eens uitvoerig worden beschreven. Maar eens afwachten tot de volgende ledenvergadering of men zaken heeft gemist.

 

4.    Jaarverslag penningmeester

Margo toont op het scherm het jaarverslag en de begroting alsmede de balans.4b.    Voorstel tot contributieverhoging

Voorstel tot verhoging van de contributie met € 2,50. Het bedrag voor gezinslidmaatschap blijft gelijk. Met algemene stemmen wordt het voorstel aangenomen. Margo meldt dat er 380 betalende leden staan geregistreerd.

 

5.    Verslag kascontrolecommissie

Rob Mulder heeft samen met Hans Wijkniet de boeken gecontroleerd. Rob doet verslag en meldt dat de gelden die samenhangen met de aanschaf van de houtgestookte cv van de kringloop bijzonder opvallen in de boeken. Hier moet wellicht nog een aanpassing in boekhoudkundige zin voor gezocht worden. De kachel valt ten deel aan Altenatuur en moet ook als zodanig in onze boeken opgenomen worden. Met de kringloop is een overeenkomst gesloten omtrent afbetaling en rente.

Ook merkt Rob op dat forteducatie geen doorzichtige begroting en jaarverslag presenteert. Er zijn geen kwalijke zaken op te merken, maar naar meer helder-heid moet gestreefd worden.

Rob stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. Applaus onderstreept de waardering van het goede werk van de penningmeester. De voorzitter vindt Rob en Ernst-Jan van Haaften bereid om de volgende jaarstukken te controleren. 

 

6.    Bestuursverkiezing

Herman van Krieken en Jaap van Diggelen zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Met applaus wordt hun herverkiezing onderstreept. Pia Stierman heeft te kennen gegeven niet verder te willen gaan als bestuurslid en zal dus aftreden. De voorzitter haalt een aantal o.a. smeuïge details aan, waarmee hij zijn afscheidsspeech doordrenkt. 

Enkele memorabele activiteiten moeten

genoemd worden:

    Bestuurslid sinds de ALV van 1995.            Herkomst / woonplaats Werkendam.

    Voeren van redactie sinds 1996                    Deadline inleveren kopie. 

Tijdgrenszoekers bleven goed in beeld. De voorzitter rekende zichzelf tot deze groep.

    Samen met Jan van Haaften een prachtblad, nu in kleur, is het resultaat.

    Werkochtenden beheergroep: zorgt voor koek en zopie

    Let op omgeving: spuiten met gif!!!! Dodelijk. Dat steekt ze niet onder stoelen of banken.

    Forteducatie: de hutten in de Struikwaard met leerlingen van het Altena College.
Hier is een Piatuurtje. En natuurlijk bloemen maar ook een dinerbon voor samen met haar 'mannen'. 

Haar husband? Hij stond erbij en keek ernaar!!!! 

Lieve mensen: het ga jullie goed, aldus de voorzitter. 

Luid applaus. Tot slot het dankwoord: Pia bedankt.

 

7.    Rondvraag

Sietze de Boer heeft een schriftelijke rondvraag ingediend betreffende de vogelwerkgroep. Deze zal doorgeleid worden naar de groep.

 

8.    Pauze

 

9.    Na de pauze

Na de pauze, 't is al over half tien, houdt de voorzitter een interessant betoog over het plaatsen en monitoren van mostela's, de cameravallen voor zoogdieren. Om 10.20 uur rond de voorzitter zijn verhaal af. Hij krijgt applaus voor zijn inbreng. 

 

10.    Sluiting

Dan sluit hij de vergadering en gaan we in de nieuw ingerichte kantine nog een hapje en drankje nuttigen.

Johan Koekkoek (secretaris)