Contact

Notulen 2018

AGENDA

Dinsdag 20 februari:
Ledenvergadering 2018
Fort Giessen, aanvang 20.00 u.

Het bestuur van Altenatuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergade­ring, waarvoor de AGENDA als volgt is:
1.         Opening.
2.         Notulen ledenvergadering van 21 februari 2017 (Zie Altenatuurtje nr 105, mei 2017, pag. 32).
3.         Jaarverslag secretaris.
4.         Financieel jaaroverzicht 2017/­begroting 2018 door de pen­ning­mees­ter. Stukken liggen vanaf 19.40 uur ter inzage op de bes­tuurs­ta­fel.
5.         Verslag kascontrolecommissie.
6.         Bestuursverkiezing.
            Aftredend en herkiesbaar: Margo van Beem, Len Bruining, Jeanette Pollema, Johan Koekkoek     en Goof van Vliet.
7.         Rondvraag. 
8.         Pauze
9.         Na de pauze: Presentatie over Vleermuizen op Fort Giessen en in onze regio.
10.      Sluiting

NOTULEN LEDENVERGADERING 20 februari 2018

Fort Giessen, aanvang 20.00 uur.
Aanwezig 28 leden. 
Afwezigheid gemeld: Jeanette Pollema en Marja Dubbeldam.

1.    Opening door de voorzitter Jaap van Diggelen
In zijn openingswoord besteedt Jaap aandacht aan de parkeervoorzieningen die in aanleg zijn. Nu nog door het zand rijden, maar er komen zo'n 40 parkeerplaatsen naast de artillerieloods. Dat komt er mooi uit te zien. Ook krijgen straks elektrische voertuigen de gelegenheid om hun voertuig tijdens de bijeenkomst van stroom te voorzien. 
Dan gaat hij over op de geplande opening van het fort na de restauratie. Op 14 april heropent eigenaar Brabants Landschap met haar gebruikers, genodigden en belangstellenden het fort en besteedt dan uitvoerig aandacht aan deze stevige onderhoudsbeurt. Ook zal het WO I parkje, dat met een pontje een verbinding zal krijgen met het fort, deze dag in gebruik gesteld worden. Onze medegebruikers van het fort, Archeo Altena, hebben voor dit parkje het initiatief genomen. Ook het opknappen van de entree van remise C, en het 'nieuw' te plaatsen kanon krijgen bij de opening ongetwijfeld de nodige aandacht.
Verder noemt de voorzitter het afgelopen jaar succesvol en illustreert dat met het voorbeeld van het in ontvangst nemen van de Gouden Mispel ter ere van het Patrijzenproject in onze regio. 

Dan straalt de voorzitter als hij aankondigt dat de magische grens van 400 leden overschreden is. Hij is daar bijzonder mee in zijn schik. Hij loopt nog eens na hoe de aantallen zich ontwikkeld hebben: Bij de oprichtingsvergadering waren 30 kandidaat leden aanwezig. Het ledental is in 1988 opgelopen naar 200. In 1997 300. Wat zijn de dorpen met de meeste leden? Almkerk en Sleeuwijk. Terwijl zuidelijk Altena meer leden telt dan noordelijk. Actief in bestuur en werkgroepen komt de voorzitter tot het getal een getal van 100. Dat is ¼ van het totaal. Best mooi. Wel zijn er een aantal dubbeltellingen. Voer je een telling uit bij de weidevogelbescherming dan kom je al wel snel tot 85. Maar daarvan is niet iedereen lid van onze vereniging. De voorzitter eindigt zijn welkom door iedereen nog maar eens aan te moedigen om uit zien naar nieuwe leden.

2.    Notulen
Deze staan opgetekend in Altenatuurtje 105. Geen van de leden wenst een opmerking over deze notulen te maken. De voorzitter deelt dan mede dat zij goedgekeurd zijn en dankt de secretaris voor het geleverde werk.

3.    Jaarverslag secretaris
Vorige jaren was het een traditie geworden om met illustraties in PowerPoint een overzicht te geven van het gepresteerde. Gezien het tijdsbeslag en de aandacht voor een nieuw onderwerp op de ledenvergadering is besloten dat de secretaris een korte opsomming zal geven en indien noodzakelijk zal er in het geschreven verslag een enkele toelichting gemaakt worden.

Achtereenvolgens passeren:
Bestuur
• Vergaderingen per jaar 10.
• Structuur: welkom, notulen, terugblik, vereniging, commissies, rondvraag, volgende vergadering en sluiting.
• Aantal leden 385 de voorzitter verbetert het in 400.
Altenatuurtje
• Uitgave 3 x per jaar in kleur.
• Inhoud geleverd op min of meer vrijwillige basis van een toch wel beperkt aantal auteurs. Verschijnt in druk en op de site.
• Er verschijnt ook een digitale nieuwsbrief.
Vogelwerkgroep
• 5 bijeenkomsten voor overleg.
• Soortenbescherming voor steen- en kerkuilen (uilenlunch voor twaalf jubilerende gastgevers op Fort Giessen), gierzwaluwen.
• Viermaal per jaar roofvogeltelling.
• Vogelcursus voor beginners.
• Onderhoud oeverzwaluwenwand.
• PTT-telling. Vogelweekend.
• 12 gastlessen over kerk- en steenuilen op basisscholen in het najaar.
• Patrijzeninventarisatie Struikwaard (Giessen).
• Partridgeproject Oude Doorn (Almkerk): monitoren: broed- en wintertelling, zoogdiertelling, aanplanten bosschages, referentiegebied Genderen.
Weidevogelbescherming
• 6 à 7 bijeenkomsten per jaar.
• 7 loopgroepen.
• Speciale Plas-Dras-groep.
• Start- en slotavond en excursie.
• 75 vrijwilligers.
• 651 nesten beschermd.
• Aanwezig op de Boerenerfdag.
• 12 gastlessen op basisscholen in het voorjaar.
• Twintigjarig bestaan in 2018: Weidevogelfestival Altena op 14 en 16 juni.
Beheercommissie
• 4 grienden, met SNL-subsidie • Oever en berm fietspad Wijde Alm
• Deelname aan ontwikkeling Natuurinclusieve Landbouw op de Campus in Almkerk
• Beheer EVZ den Duyl
• Samenwerking met Liniewerkers Brabants Landschap
• kappen van verwilderde knotgriend.
Forteducatie
• Samenwerking met Archeologische vereniging.
•  Fort met de omgeving. Altenatuur voor educatie natuur en Archeo voor geschiedenis.
• Zo'n 500 leerlingen hebben een excursie gevolgd.
• Voor volwassenen incidenteel enkele kleine groepen.
• WO I parkje in ontwikkeling.
Kringloop
• Samenwerking met betrekking tot houtgestookte centrale verwarming.
Klimaat
• DEcAB: Altenatuur faciliteert vergaderlocatie 
Groen Geheim Giessen
• Opstarten van projecten.
• Nu Natuurinclusieve Landbouw.

Binnen de geplande tijdsduur is de secretaris door het overzicht. Uit het geproduceerde applaus concludeert de voorzitter dat men tevreden is met het geleverde overzicht. De secretaris verbindt daar ook de tevredenheid over de tijdsduur maar aan.

4.    Financiën
Margo van Beem presenteert heel overzichtelijk de jaarcijfers. Margo loopt een aantal opvallende posten na. Zo kun je zien dat het aantal leden groeit. Ook meldt ze dat er leden zijn die meer geven dan gevraagd. Meestal trekken ook grote bedragen de aandacht. Zo gebeurt dit voor de bijdrage van gemeente Woudrichem voor beheer natuurstrook Ewijk. Het bedrag gaat naar het vermogen van de vereniging. Het is dan de bedoeling dat uit het rendement jaarlijks de nodige activiteiten op de natuurstrook gedaan kunnen worden. Ook het bedrag dat als subsidie aan onze     vereniging toegekend is voor de aanschaf van een houtgestookte cv, die geplaatst is bij de kringloop. Dit bedrag staat inmiddels ook op de balans. Het rendement wordt aangewend voor het kappen van de zogenaamde Snoekgrienden, gelegen aan de Almkerkseweg/Woudrichemseweg. Het hout wordt verbrand in de cv van de kringloop. 
Het uiteindelijke financiële resultaat is positief. Voor de begroting van 2018 is een bijna evenwicht opgesteld. 

Jaaroverzicht 2017 en begroting 2018


Balans per 31 december 2017

5.    Kascontrole
Rob Mulder en Ernst-Jan van Haaften hebben bij Margo de boeken nagezien. Zij hebben een paar opmerkingen. Het is goed dat er nu duidelijkheid is omtrent de financiële situatie rond de cv van de kringloop. Ook is het wellicht verstandig de verschillende soorten subsidies overzichtelijk samen te brengen. Als de vereniging financiële reserves investeert om meer rendement te scoren is de vraag of de afschrijftermijn niet te lang moet zijn. Twintig jaar kan     best lang zijn. Ook meldt de kascontrolecommissie dat het verstandig is om de financiële constructie rond forteducatie te wijzigen. Voorgesteld wordt om de bestaande reserves op de rekening van forteducatie te verdelen onder Archeo Altena en Altenatuur. Margo gaat op de opmerkingen in. Zij stelt dat de opmerkingen in het bestuur aandacht zullen krijgen. Jaap stelt voor Margo décharge te verlenen voor de jaarrekening 2017. Hij bedankt de kascontrolecommissie voor het geleverde werk. Jan de Peuter zal volgend jaar met Ernst-Jan van Haaften de boeken zal nazien.

6.    Bestuursverkiezing
Margo van Beem, Len Bruining, Jeanette Pollema, Johan Koekkoek en Goof van Vliet zijn aftredend en herverkiesbaar. Voor Margo geldt dat zij liever een andere actiepost in het bestuur wil bekleden. Jaap verzoekt leden uit te zien naar een nieuwe penningmeester. De ledenvergadering stemt unaniem in met de herverkiezing van alle personen. De voorzitter dankt de vergadering voor de spontane snelle afhandeling van dit agendapunt en feliciteert de leden met hun herverkiezing.

7.     Rondvraag
-

8.     Pauze

9.    Vleermuizen
Na de pauze verzorgt Jaap van Diggelen een prachtige lezing over vleermuizen.
Over vleermuizen en ander natuurzaken wordt nog bijna een uur nagepraat in onze kantine.  

De secretaris.